آکورد محسن چاوشي عشق دو حرفي
۹۴/۰۱/۲۳
آکورد اميد من به تو نه نميگم
۹۴/۰۱/۲۳

F#m         E            D                      F#m          Bm        D       F#m

بگو اي مرد من اي از تبار هر چه عاشق … بگو اي در تو جاري خون روشن شقايق

F#m              E         D                  F#m       G#dim          Bm        F#m

بگو اي سوخته اي بي رمق اي كوه خسته … بگو اي با تو داغ عاشقاي دل شكسته

F#m            E      Bm             D          E      F#m

بگو با من بگو از دردو داغت … بذار مرهم بذارم روي زخمات

F#m           E        Bm          D           E     F#m

بذار بارون اشك من بشوره … غبار غصه ها رو از سرو پات

F#m          Bm              E          F#m             E         F#m

بذار سر روي شونم گريه سر كن … از آن شب گريه هاي تلخ هق هق

F#m       Bm          E     F#m          E     F#m

بذار باور كنم يه تكيه گاهم … براي غربت يه مرد عاشق

F#m         E           D                   F#m       Bm          D         F#m

رها از خستگي هاي هميشه باورم كن … بذار تا خاليه سينم برات آغوش باشه

F#m           E             D                      F#m       Bm            D   F#m

برهنه از لباس غصه هاي دورو ديرين … بذار تا بوسه هاي من برات تن پوش باشه

F#m              E           Bm               D             E         F#m

تو با شعر اومدي عاشق تر از عشق … چراغي با تو بود از جنس خورشيد

F#m            E          Bm             D            E      F#m

كدوم طوفان چراغو زد روي سنگ … كتاب شعرو از دست تو دزديد

F#m         Bm           E           F#m            E       F#m

بگو اي مرد من اي مرد عاشق … كدوم چله از اين كوچه گذر كرد

Gm F#m      Bm          E         F#m           E      F#m

هنوز باغچه برامون گل نداده … كدوم پاييز زمستونو خبر كرد

Gm          Cm              F            Gm              F          Gm

بذار سر روي شونم گريه سر كن … از اون شب گريه هاي تلخ هق هق

 Gm       Cm          F       Gm           F      Gm

بذار باور كنم يه تكيه گاهم … براي غربت يه مرد عاشق

دیدگاه ها بسته شده است