بایگانی برچسب: جهازبادی بندرعباس

گفت‌وگو با تنها بازمانده نسل جهازبادی بندرعباس

گفت‌وگو با تنها بازمانده نسل جهازبادی بندرعباس عطر عصر و دریا، به انضمام موسیقی موج در گوش کوچه‌های قدیمی”سورو” می‌پیچید. پرواز و نغمه گنجشک، در باور بعضی از مردم هرمزگان خیر است. این اتفاق خوشایند را در ساحل شنی منتهی به کوچه باریک و خاکی منزل ناخدا، نظاره کردیم. بر سینه  آهنی دری به رنگ آبی نفتی کوبیدیم و اندکی بعد فرزند جوان “ناخدا محمد” در را با گشاده‌رویی به رویمان گشود. بوی بهارنارنج .