بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار گوگوش مخلوق

آکورد گوگوش مخلوق

Bm                Em+9                      Em         Bm       D          Bm داغ يك عشق قديمو اومدي تازه كردي … شهر خاموش دلم رو تو پر آوازه كردي Bm               Em+9                      Em              Bm     D             Bm آتيش اين عشق كهنه ديگه خاكستري بود .

آکورد گوگوش مخلوق

Bm                Em+9                      Em         Bm       D          Bm داغ يك عشق قديمو اومدي تازه كردي … شهر خاموش دلم رو تو پر آوازه كردي Bm               Em+9                      Em              Bm     D             Bm آتيش اين عشق كهنه ديگه خاكستري بود .