آکورد قلبم 2afm
۹۴/۰۱/۲۴
آکورد فرهاد آينه
۹۴/۰۱/۲۴

(Cm)چشمات شیطو(Bb)نه اخمات(Fm) تلخ مثه طعم زی((Cmتون

 

(Cm)لبهات به من می خن(Bb)ده  ولی دل و به هر كسی بخواد می(Cm)بنده

 

(Cm)قلبت دا(Bb)غونه از(Fm) صبح تا شب دست اینو(Cm) اونه

 

(Cm)دیگه تورو نمی (Fm)خوام(Bb)دیگه دم دانشگاهتونم نمی((Cm یام

 

(Cm)عشق بین منو تو آره دیگه بن(Bb)بست شد(Cm)برو بابا كلمه دوست دارمم دیگه(Bb)خز شد

 

(Cm)نظرتو رابه من دیگه واسه همیشه(Bb)عوض كن منو نمی بینی دیگه تو اصلا منو مرده((Gفرض كن

 

(Cm)یادته روز اول(Bb)لپت گل ان((Cmداخته بود پریدن با من خوش(Bb)تیپ چه بهت(Cm)ساخته بود

 

(Cm)اون روزا خانوم و با((Fmحجب و حیا بو(Cm)دی ی ی  ولی حیف((Bbعوض شدی ((Fmدختره (Cm)موضی

 

(Cm)یادته كه اون روزا(Fm)اخلاقات چقدر((Cmقشنگ بود می گفتم بمیر می مردیFm))خوراكش یه((Cmزنگ بود

 

(Cm)ولی حالا پرو شدی یو تو(Fm)روی من(Cm)وا می ایستی(Cm)برو تو دیگه((Bbجیگر قوقولی مقولی یه من(Cm)نیستی ی ی