آکورد فريدون فروغي پروانه ي من
۹۴/۰۱/۲۵
آکورد حال گیری از رضایا تتلو
۹۴/۰۱/۲۵

Cmهوس کردم بازم امشب زیر بار(Bb)ون تو خیابون

به یا(Ab)دت اشک بریزم طبق معم(Cm)وله همیش

(Cm)آخه وقتی بارون میاد رو صورت (Bb)یه عاشق مثل من

حتی (Fm)فرق اشک و بارون دیگه معل(G)وم نمی(G7)شه

(Cm)امشب چشای من مثه ابر(Bb)ای بهاره

نخ(Fm)ند به حال من که حال(Cm)م گریه داره

(Cm)چرا گریم نمیتونه رو تو تاثی(Bb)ری بزاره

(Ab)بخند(Bb) بخند که حال(Gm)م خنده داره

آره (Fm)بخند (Ab)بخند که حال(Bb)م خنده دا(Cm)ره

(Fm)بخند (Ab)بخند که حال(Gm)م خنده دا(Cm)ره

(Cm)این عشق یک طرف من رو کشو(Bb)نده تو خیابونا

میخ(Ab)وام توی این خلوت کسی (Cm)دور و ورم باشه

(Cm)نه پلکام روی هم میرن نه د(Bb)ست میکشم از گریه

نه میخو(Fm)ام برف بیاد بارون نه چت(G)ری رو سرم با(G7)شه