آکورد مازيار فلاحي نمي دونم
۹۴/۰۱/۲۵
آکورد هوایی شدی محسن یگانه
۹۴/۰۱/۲۵

(Em)از عذاب رفتن (C)توووو(D) میسو(Am)زم توو اوج (Em)غربت

(Em) واسه ی بودن با (C)تووو(Am) نداار(C)م یه لحظه فر(Bm)صت
اینجا اش(Em)ك توو چشا(C)موووو(D) به (Am)كسی نشون نداا(Em)دم
اگه بشكنه غرو(C)رم (Am)خم به ا(C)برووم نم(Bm)یارم
وقتی نیس(Em)تی هرچی غ(C)صه است تو صداا(Bm)مه
وقتی نیس(Em)تی هرچی ا(C)شكه تو چشاا(Bm)مه
از وقتی رفت(D)ی ،دارم هر ثانیه از (C)غصه رف(D)تنت میسوو(Em)زم
كاشكی بو(D)دی و میدی(C)دی كه چی آ(D)وردی به رو(Em)زم
حالا عكست، تنها یا(C)دگاره از (Bm)تو
خاطرا(Em)تت، تنها با(C)قی مونده از (Bm)تو
وقتی نیس(D)تی، یاد تو هر نفس آ(C)تیش میرنه (D)به این وجو(Em)دم
كاش از ا(D)ول نمیدو(C)نستی من عا(D)شق تو بو(Em)دم