آکورد رضا صادقي معجزه
۹۴/۰۱/۲۵
آکورد نرو محسن یگانه
۹۴/۰۱/۲۵

Gbm             Abm                                   Dbm
حرفامو میشنوی از لابهلای شعر اینجوری بهتره
Dbm             Abm             A                        B
اما بدون هنوز شبهام بدون اشک محاله بگذره محاله بگذره
Gbm                        Abm                         Dbm
بودی کنار من اما چه سوت و کور من بودم وخودم
Dbm           Abm A                   B
با این همه ولی از گوشه  گیریات خسته نمیشدم
Gbm                Abm                                   Dbm
تو با خودم که هیچ با سایه ی منم حرفی نمیزدی
Dbm         Abm    B                     A B
با این همه ولی به  شب نشینی دلم خوش اومدی
Dbm               Abm A                   B
با این همه ولی به  شب نشینی دلم خوش اومدی
E            Abm                              Dbm
از چی برات بگم وقتی نگفتنا با من اجین شده
Dbm               Abm                     A
حس میکنم دلم غمگین ترین دله روی زمین شده
Abm               Dbm                      Gbm
روزا که میگذرن اما محاله که حسم عوض بشه
Abm                   Dbm         Gbm
اخه هر شب یه ذره شعر روح خرابمو سمت تو میکشه
Dbm                      A                   Dbm          Gbm
اخه هر شب یه ذره شعر روح خرابمو سمت تو میکشه سمت تو میکشه ….
Gbm          Abm                             Dbm
امشب قراره که باخاطرات تو بازم بشینمو..
Abm             A                    B
باز دردودل کنم باکاغذای شعر..صبحو ببینمو
Abm                       A                        Gbm
غرق خودم بشم با قطره های اشک.. رو کاغذای خیس..
Dbm               B A                           B
این بیت آخره…  اما همیشه شعر پایان قصه نیست
Dbm Abm
پایان قصه نیست!