آکورد مسعود امامي به هيشكي نگفتم
۹۴/۰۱/۲۳
آکورد مسعود امامي دلواپسي
۹۴/۰۱/۲۳

Bm                        Am Em C            C                 Bm

من از اون آسمون آبي ميخوام    …   من از اون شبهاي مهتابي ميخوام

Bm        Am          C                Bm                      Am Em C              C                Bm

دلم از خاطره هاي بد جداست   …   من از اون وقتهاي بيتابي ميخوام … من از اون وقتهاي بيتابي ميخوام

[Bm  –  C  –  Bm  –  Am  –  C  –  Bm] 2

Bm                     Am                  C                 Bm

من از اون آسمون آبي ميخوام … من از اون شبهاي مهتابي ميخوام

Bm          Am           C               Bm                      Am                     C                Bm

دلم از خاطره هاي بد جداست … من از اون وقتهاي بي تابي ميخوام … من از اون وقتهاي بي تابي ميخوام

Bm              Am               C                          Bm

من ميخوام يه دسته گل به آب بدم … آرزوهامو به يك حباب بدم

Bm      Am      C             Bm             Am               C                         Bm

سيبي از شاخه ي حسرت بچينم … بندازم رو آسمونو تاب بدم … بندازم رو آسمونو تاب بدم

Bm             Am              C         Bm

گل ايوون بهار دل من … يه بيابون لاله زار دل من

من از اون آسمون …

Bm             Am          C                  Bm

مثه يك دسته گل اقاقيا … دلمو باز ميكنه بيا بيا

Bm      Am        C       Bm                Am                   C                   Bm

تو ميري پشت علفها گم ميشي … من ميمونمو گل اقاقيا … من ميمونمو گل اقاقيا

گل ايوون بهار …