آکورد اميد سلطاني روزگار
۹۴/۰۱/۲۳
آکورد امید گل رویایی
۹۴/۰۱/۲۳

A#m                 F                        D#m   A#m     F                 A#m     F          A#m

دیدم تو خواب وقت سحر ، شهزاده ای زرین کمر … نشسته بر اسب سپید ، میومد از کوهو کمر

A#m        F           A#m         F

(میرفتو آتش ، به دلم ، میزد نگاهش) 2

A#m                                                    F

کاشکی دلم رسوا بشه … دریا بشه ، این دو چشمِ پر آبم

F

روزی که بختم وا بشه … پیدا بشه ، اون که اومد تو خوابم

F                      A#m                                              D#m

شهزاده ی رویای من شاید تویی … اون کس که شب در خواب من آید تویی ، تــــــو

D#m             F                         A#m          D#m

از خواب شیرین ، ناگه پریدم … او را ندیدم ، دیگر کنارم ، به خدا

A#m                                         F          A#m

جانم رسیده ، از غصه بر لب … هر روز و هر شب ، در انتظارم ، به خدا