آکورد بابک جهانبخش رضا صادقی من و بارون
۹۴/۰۱/۲۵
آکورد رضا صادقی بانوی من
۹۴/۰۱/۲۵

آکورد فرهاد برف

Ebm-Bb-Abm         Gb                          Db         Abm          Ebm

زردها بيهوده قرمز نشدند … قرمزي رنگ نيانداخته بيهوده بر       ديوار

Ebm      Bb       Bbm                      F                    Abm              Ebm

صبح پيدا شده اما آسمان پيدا نيست … صبح پيدا شده اما آسمان پيدا نيست

Ebm-Bb-Abm    Db                             Ab        Abm                      B                Ebm

گرته ی روشني مرده ي برفي همه كارش آشوب . بر سر شيشه هر پنجره بگرفته قرار

زردها بیهوده …

Gb                Bm                                B                   Gb

(من دلم سخت گرفتست ، از اين ميهمان خانه ي مهمان كش روزش تاريك) 2

B   Gb7                            Gb

كه به جان هم نشناخته انداخته است

Gb                   Bm                      B

چند تن خواب آلود ، چند تن ناهموار … چند تن ناهوشيار

B   Gb7                            Gb

كه به جان هم نشناخته انداخته است

Gb-B-Gb   Bm        B                    Gb                  Bm                        B

چند تن خواب آلود ، مشتی ناهموار … چند تن ناهوشيار ، چند تن خواب آلود