آکورد محسن چاوشي متاسفم
۹۴/۰۱/۲۳
آکورد واست میمیرم گروه سون
۹۴/۰۱/۲۳

A               D     E                    A                D     E               A

رنجو عذاب از من ، شنگيو خواب از تو … خون جگر از من ، موي خذاب از تو

A        Bb      C      Dm           A               Bb   A    Bb

آي شياد ميخواي بموني تو … (اما صبر كه بره ميدهم جزاي تو) 2

A              D    E                          A                D    E               A

كارو تلاش از من ، راحتو خواب از تو … كاسه ي خون از من ، ‌تنگ گلاب از تو

آي شياد …

A          D     E                    A            D     E              A

سوزو گداز از من ، عمر دراز از تو … لطفو صفا از من ،‌ رنگو ريا از تو

آي شياد …