آکورد شهرام شكوهي جادوي چشم تو
۹۴/۰۱/۲۳
آکورد محسن چاوشي فرزاد فرزين محسن يگانه نفس بريده
۹۴/۰۱/۲۳

Gm          Bb                       A                                               Dm

يار دبستاني من ،‌ با من و همراه مني … چوب الف بر سر ما ،‌ بغض من و آه مني

Gm           Bb                         A                                                         Dm

حك شده اسم من و تو ، رو تن اين تخته سياه … تركه ي بيداد و ستم ،‌ مونده هنوز رو تن ما

Gm                                          F              Dm                                   Gm

دشت بي فرهنگي ما ،‌ هرزه تموم علفهاش … خوب اگه خوب ، بد اگه بد مرده دلاي آدماش

Gm                                         F         Dm                                       Gm

دست من و تو بايد اين ،‌ پرده ها رو پاره كنه … كي ميتونه جز من و تو ،‌ درد ما رو چاره كنه

يار دبستاني من با من و …