آکورد فريدون فروغي يار دبستاني من
۹۴/۰۱/۲۳
آکورد امید اگر مانده بودی
۹۴/۰۱/۲۳

C#m          B       A                    B                 C#m

به تو گفتم قبل رفتنت اگه نباشي يك روز … ميميرم از پا ميوفتم

 C#m         B      A C#m                 B              A                       B   C#m

به تو گفتم خودمو ميكشمو پر ميزنم تو آسمونا … بگو گفتم يا نگفتم     بگو گفتم يا نگفتم

C#m                        B        A                    B       C#m

به تو گفتم زنده ام با نفس خيال چشمات … چشاتم تنهام گذاشتن

 C#m          B    A  C#m                 B      A                        B                 C#m

حالا من موندمو اشكو بغضو آهو عكس پاره ي تو و من… بگو گفتم يا نگفتم      بگو گفتم يا نگفتم

C#m     Ab     Adim   F#dim   F#m         C#m      Ab   Adim       F#dim   F#m

مگه بت نگفته بودم بي تو روزگار من تيره و تاره … حالا يادگار من بعد سفر كردن تو طناب داره

C#m        Ab       F#dim          F#m         C#m          Ab F#dim      F#m

ديگه جون نداره دستام   آخر قصه رسيده … عطر تو مثل نفس بود   واسه اين نفس بريده

C#m         B        A                    B               C#m

به تو گفتم قبل رفتنت اگه نباشي يك روز … كاري با دنيا ندارم

 C#m         B      A  C#m                 B              A                      B   C#m

به تو گفتم خودمو ميكشمو پر ميزنم تو آسمونا … بگو گفتم يا نگفتم      بگو گفتم يا نگفتم

C#m                        B        A                    B       C#m

به تو گفتم زنده ام با نفس خيال چشمات … چشاتم تنهام گذاشتن

 C#m          B     A C#m                 B       A                       B                 C#m

حالا من موندمو تيغو رگ دستو عكس پاره ي تو و من … بگو گفتم يا نگفتم     بگو گفتم يا نگفتم

C#m     Ab     Adim   F#dim   F#m         C#m      Ab   Adim       F#dim   F#m

مگه بت نگفته بودم بي تو روزگار من تيره و تاره … حالا روزگار من بعد سفر كردن تو طناب داره

C#m             Ab       F#dim      F#m            C#m             Ab       F#dim        F#m

تيغو ميكشم رو رگهام ميپاشه خونم رو عكسام … نتونست سدي بسازه رنگ چشمات سيل اشكام