آکورد حميد عسكري امير ايران نژاد دل آشوب
۹۴/۰۱/۲۵
آکورد مازيار فلاحي قاصدك
۹۴/۰۱/۲۵

Gm                    Eb                    Gm                                  Cm
نه امشب که هر شب که حالم خرابه یه جزیره م که دورم یه دریا سرابه

G                     Ab                           Gm                         Cm
من عادت نکردم به شب های سردم به این که نباشی نه عادت نکردم

G                     Eb                        Ab                             Cm
قسم خورده بودم اگه از تو جدا شم دیگه حتی یه لحظه تو فکرت نباشم
Gm    Ab                       G                    Fm                       Ab                        Cm

ولی دیدم نمیشه نمیشه نمیشه که فکرت نباشم نه دیروز و نه فردا همیشه ….

G                     Eb                        Ab                             Cm

قسم خورده بودم اگه از تو جدا شم دیگه حتی یه لحظه تو فکرت نباشم

Gm                          Ab                          G                    Fm                       Ab                        Cm

ولی دیدم نمیشه نمیشه نمیشه که فکرت نباشم نه دیروز و نه امروز و نه فردا همیشه …. نمیشه

Gm                    Eb               Gm                       Cm

چقد قصه گفتم که دریا بخوابه   چقد گریه کردم نفهمم سرابه

G                 Eb                     Ab                   Cm

نفهمم کجام و نفهمم کجایی چقد با تو بودم تو عین جدایی

G                     Eb                        Ab                             Cm

قسم خورده بودم اگه از تو جدا شم دیگه حتی یه لحظه تو فکرت نباشم

Gm                          Ab                          G                    Fm                       Ab                        Cm

ولی دیدم نمیشه نمیشه نمیشه که فکرت نباشم نه دیروز و نه امروز و نه فردا همیشه …. نمیشه